Avís legal

Avís Legal

Benvingut a la pàgina WEB d’ARTESANIES CARLIT
A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.
IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://www.carlit.cat/ és un domini d’ARTESANIES CARLIT, S.A. amb domicili social  Colonia Salvador, s/n 17520  Puigcerdà,  Tlf: 972881150   i mail carlit@artesaniescarlit.com

L’entitat es troba inscrita al Registre Mercantil amb les següents dades d’inscripció: EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA, VOLUM 12,44, FOLI 16, FULL GI-21669

NORMES D’UTILITZACIÓ
L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta WEB així com dels continguts i dels serveis,  de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals  ARTESANIES CARLIT  es titular o amb llicències llegítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT
La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat.
De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control.
ARTESANIES CARLIT  no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
ARTESANIES CARLIT  no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes
  • Intromissions mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús inadequat d’aquesta WEB.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix.

 

L’usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d’aquesta WEB, poden ser reclamats per danys i prejudicis.
A més, l’usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l’ús de “robots”, “Aranyes”,… o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la WEB.

LEGISLACIÓ
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es  contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.
Informem  que la Comissió Europea facilitat una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.
La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.

 

Política de Privacitat / Política de protecció de dades personals

 

Abast de la política de protecció de dades personals
Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.
En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per ARTESANIES CARLIT, S.A.   , amb  CIF: A17553561, domicilio  social a Colonia Salvador, s/n 17520  Puigcerdà,  Tlf: 972881150   i  mail:  carlit@artesaniescarlit.com.

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?


Tractament

CLIENTS

Finalitat

Gestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda.

Categories de dades

Clients

Dades

Dades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Legitimació

Relació contractual.

Procedència

Del propi interessat

Destinataris

Les previstes  por normativa

Temps de conservació

Les previstes por normativa

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 


Tractament

INFORMACIÓ

Finalitat

Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web

Categories de dades

Persones que sol·liciten informació.

Dades

Nom, cognoms, mail i telèfon

Legitimació

Petició d’informació

Procedència

Del propi interessat

Destinataris

No es cedeixen les dades.

Temps de conservació

El necessari per resoldre la petició d’informació

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

ARTESANIES CARLIT  utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?
A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

                       1.- En compliment d’una relació contractual

                       2.- Quan ens dona el seu consentiment.

                       3.- Per interès legítim d’ARTESANIES CARLIT    per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

                       4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: carlit@artesaniescarlit.com.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.
El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

 

Dades no pertinents
ARTESANIES CARLIT  adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?
ARTESANIES CARLIT  guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?
ARTESANIES CARLIT  només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.
En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat
ARTESANIES CARLIT  assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.
L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per ARTESANIES CARLIT 

 

 

 

carlit@artesaniescarlit.com

Rectificació

Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes

Supressió

Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal

Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

  • Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades
  • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.
L’exercici dels seus drets es gratuït.

Xarxes socials
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe d’ARTESANIES CARLIT  i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa ARTESANIES CARLIT.
En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.
L’usuari s’ha de comprometre a:
No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui
No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats
ARTESANIES CARLIT  no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
ARTESANIES CARLIT  es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries
Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per ARTESANIES CARLIT  són:

Xarxa

Adreça

youtube

https://www.youtube.com/channel/UC3XHtZRFy1ySM4VmnJzZSHg

linketing

https://www.linkedin.com/company/carlit

facebook

https://www.facebook.com/ArtesaniesCarlit

instagram

https://www.instagram.com/a_carlit/

twittwe

https://twitter.com/a_carlit

pinterest

https://www.pinterest.es/carlit_/boards/