AVÍS LEGAL

Avís legal

 

Informació General

 

El titular del lloc web www.carlit.cat és ARTESANIES CARLIT, S.A. amb NIF A17553561 i domicili situat a Colònia Salvador s / n (17520 Puigcerdà). L’entitat es troba inscrita al Registre Mercantil amb les següents dades d’inscripció: EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA, VOLUM 12,44, FOLI 16, FULL GI-21669.

Amb l’objectiu de que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, ARTESANIES CARLIT, S.A. informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu del lloc web serà rebuda i solucionada contactant amb ARTESANIES CARLIT, S.A. a través de l’adreça de correu electrònic: carlit@artesaniescarlit.com

 

Propietat Intel·lectual

 

Tots els continguts que es mostren en el present lloc web, i en especial dissenys, textos, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan protegits pels corresponents drets d’autor, no permetent la seva reproducció, transmissió o registre d’informació excepte autorització prèvia del titular, ARTESANIES CARLIT, S.A. no obstant això l’usuari podrà utilitzar informació facilitada per gestionar la seva comanda i les dades de contacte corresponents.

 

Enllaços

 

ARTESANIES CARLIT, S.A. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s’escau, es puguin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

 

 

Política de privacitat

 

Introducció

 

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

 

Aquesta política de privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que l’assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

 

Responsable del Tractament

 

En termes de protecció de dades ARTESANIES CARLIT, SA, ha de ser considerat responsable del tractament, en relació als fitxers / tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.

 

A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:

 

Responsable del Tractament: ARTESANIES CARLIT, S.A.

Direcció postal: Colonia Salvador s / n (17520 Puigcerdà)

Direcció electrònica: carlit@artesaniescarlit.com

 

Tractaments de dades

 

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.

 

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes.

 

Finalitats del tractament

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cada un dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

 

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular faci servir.

 

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, ARTESANIES CARLIT, SA obté consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

 

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara ARTESANIES CARLIT, SA, és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractaments de les dades de l’interessat.

 

Destinataris

Per regla general, ARTESANIES CARLIT, SA no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

 

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de la persona interessada, però, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, un cop obtingudes les dades, i com a molt tard d’aquí a un mes.

 

Terminis de conservació

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, un cop complerta la finalitat les dades seran cancel·lats. La dita cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació .

 

A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

 

Document Termini Ref. legal
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social 4 anys Article 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova-el text refós de la Llei sobre infracci-ons i sancions en l’ordre social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils 6 anys Art. 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Articles 66 a 70 Llei general tributària
Control d’accessos a edificis 1 mes Instrucció 1/1996 de l’AEPD
videovigilància 1 mes Instrucció 1/2006 de l’AEPD

 

Dades de navegació

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

 

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de ARTESANIES CARLIT, SA

 

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i el origen de les dades.
 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits:
  • Quan les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides
  • Quan el titular dels mateixos retiri el consentiment
  • Quan l’interessat s’oposi al tractament
  • Quan s’hagin suprimir-se en compliment d’una obligació legal
  • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació en base al que disposa l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels següents supòsits:
  • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud dels mateixos.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
  • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per als fins per als quals van ser recollides, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

 

Els interessats podran exercir els drets indicats, dirigint-se a ARTESANIES CARLIT, SA, mitjançant escrit, remès a la següent adreça: carlit@artesaniescarlit.com indicant en la línia de Assumpte el dret que desitja exercitar.

 

En aquest sentit ARTESANIES CARLIT, SA atendrà la seva sol·licitud al més aviat possible i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

 

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per ARTESANIES CARLIT, SA són aquelles requerides, de conformitat amb el que estableix l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, ARTESANIES CARLIT, SA, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

 

En tot cas, ARTESANIES CARLIT, SA té implementats els mecanismes suficients per a:

a)       Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

b)       Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

c)       Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

d)       Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.

 

 

Política de cookies

 

Què són les galetes?

 

Una galeta és un fitxer o dispositiu que es descarrega en l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació. És a dir, és un fitxer que es descarrega al seu ordinador quan s’accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

 

Les seves principals funcions són:

 • Portar el control d’usuaris: quan un usuari introdueix el seu nom d’usuari i contrasenya, s’emmagatzema una cookie perquè no hagi d’estar introduint-les per a cada pàgina del servidor. No obstant això, una cookie no identifica només a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari.
 • Aconseguir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari, i intents de spyware (programes espia), per part d’agències de publicitat i altres. Això pot causar problemes de privacitat i és una de les raons per la qual les galetes tenen els seus detractors.

 

Existeixen diferents tipus de cookies en funció, sobretot, de la finalitat per a la qual són utilitzades, així es distingeixen, entre altres les següents:

 

Cookies d’anàlisi: aquestes cookies s’utilitzen per dur a terme una anàlisi dels comportaments i accions dels usuaris de la pàgina web així com per a l’elaboració de perfils de navegació amb la finalitat de realitzar millores tècniques de funcionament i de servei.

 

Cookies publicitàries: permeten una gestió eficient d’espais publicitaris en base a una sèrie de criteris, per exemple, verificar si l’usuari ha tingut ja accés o no a una notícia per a procedir a actualitzar-la amb una altra de nova.

 

Cookies de publicitat comportamental: aquestes cookies s’encarreguen d’emmagatzemar informació del propi comportament dels usuaris centrant-se en els seus hàbits de navegació. Això permet establir perfils d’usuari en funció del seu comportament i utilitzar-los per personalitzar la publicitat presentada.

 

Si l’usuari desitja obtenir més informació sobre les cookies pot consultar el següent lloc web http://www.aboutcookies.org/.

 

 

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

 

La present pàgina web està utilitzant galetes que permeten facilitar a l’usuari l’ús i la navegació a través de la mateixa, garantir l’accés a determinats serveis, així com millorar la configuració funcional de la web.

 

Concretament, aquesta pàgina web utilitza les cookies següents:

Resum de Cookies
Tipus Nom De sessió/Persistents Pròpies/Tercers
Anàlisis Google Analytics De sessió De tercers

 

 

Com gestionar la configuració de les galetes?

 

En el present apartat es du a terme una breu exposició de com consultar i dur a terme la configuració del sistema de galetes en relació als navegadors més comuns o més utilitzats pels usuaris.

 

En aquest sentit, pràcticament tots els navegadors permeten a l’usuari obtenir informació general sobre les cookies instal·lades en una pàgina web, concretament verificar l’existència de les mateixes, la seva durada o el sistema d’eliminació. En aquest sentit, a títol informatiu, es faciliten una sèrie d’enllaços relacionats:

 

D’altra banda, l’usuari podrà permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip modificant la configuració del seu navegador d’acord amb les instruccions indicades en el mateix. A títol informatiu s’indica que habitualment la configuració de les galetes se sol dur a terme en el menú “Preferències” o “Eines” de cada navegador, en qualsevol cas, sempre podrà acudir a l’ajuda del seu navegador per solucionar o resoldre els dubtes que se li generin al respecte.

 

Convé tenir en compte que, si s’impedeix la instal·lació de totes les galetes, el contingut de la web així com determinades funcionalitats i serveis facilitats per la mateixa es poden veure afectats.